sòng bạc ở việt nam website chính thức

Trung tâm Đối ngoại - Truyền thông - Tuyển sinh

Chức năng, nhiệm vụ

1.1. Chức năng

Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện công tác đối ngoại, truyền thông và tuyển sinh của Trường.

1.2. Nhiệm vụ

1.2.1. Thực hiện nhiệm vụ Đối ngoại – Truyền thông

- Chủ trì tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp, nhà tài trợ, đối tác trong nước, ngoài nước; trực tiếp triển khai các nội dung hợp tác với các đối tác nước ngoài;

- Xây dựng chiến lược truyền thông của nhà trường, triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Trường nhắm góp phần phát triển hợp tác, thu hút các nguồn lực cho sự phát triển Trường;

- Đầu mối tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ truyền thông, quan hệ công chúng cho cán bộ của Trường;

- Quản lý và phát triển Website trường; triển khai các dịch vụ đi kèm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Nhà trường trong từng giai đoạn phát triển; xuất bản các ấn phẩm truyền thông gồm: phim tài liệu, video clip,…..

1.2.2. Thực hiện nhiệm vụ Tuyển sinh

- Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan, tổ chức công tác tuyển sinh đảm bảo quy định hiện hành;

- Lập và triển khai kế hoạch, phương án truyền thông, tuyển sinh (các hệ, bậc đào tạo) trong Nhà trường;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng các ngành nghề, lĩnh vực tuyển sinh có hiệu quả và nhu cầu của xã hội về ngành nghề, lĩnh vực tuyển sinh đào tạo;

- Xây dựng nội dung và cập nhật thông tin tuyển sinh trên các công cụ truyền thông tuyển sinh của Trường; Tổ chức các chương trình tư vấn tuyển sinh;

- Phối hợp các đơn vị, đoàn thể tổ chức công tác hỗ trợ tiếp nhận sinh viên nhập học;

- Tổng hợp, báo cáo dữ liệu phục vụ Hội đồng tuyển sinh (thông qua thường trực hội đồng) để báo cáo cơ quan chủ quản theo yêu cầu;

- Xây dựng, phát triển, giữ mối quan hệ với các đối tác nhằm quảng bá, thu hút người học và các khách hàng tiềm năng; Xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu nguồn tuyển sinh cho các chương trình đào tạo.