sòng bạc ở việt nam website chính thức

Tổ chức

Hội đồng trường

TS Nguyễn Tri Vũ
Chủ tịch Hội đồng trường

1. Cơ cấu tổ chức 

Hội đồng trường Cao đẳng Thương mại được thành lập theo Quyết định số 3128/QĐ-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Hội đồng trường Cao đẳng Thương mại gồm 15 thành viên, bao gồm: Bí thư Đảng ủy trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trưởng một số Khoa, Phòng, Trung tâm và một thành viên Đại diện của Bộ Công Thương.

Hội đồng trường Cao đẳng Thương mại thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại khoản 2 điều 11 Luật giáo dục nghề nghiệp và điều 10 Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các quy định khác của pháp luật.

2. Danh sách thành viên hội đồng trường Cao đẳng Thương mại:

TT

Họ và tên

Chức vụ hiện tại

Chức vụ trong 
Hội đồng trường

1

Nguyễn Tri Vũ

Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

Chủ tịch

2

Võ Hồng Sơn

Hiệu trưởng

Ủy viên

3

Trần Văn Sang

Phó Hiệu trưởng

Ủy viên

4

Phan Đức Hậu

Bí thư Đoàn TNCSHCM

Ủy viên

5

Đặng Xuân Trường

Giám đốc Trung tâm ĐN-TT-TS

Thư ký

6

Tống Phước Phong

Trưởng khoa Quản trị kinh doanh

Ủy viên

7

Nguyễn Quý Nhẫn

Trưởng phòng Khoa học và Công nghệ

Ủy viên

8

Nguyễn Mạnh Công

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

Ủy viên

9

Nguyễn Đức Phổ

Trưởng phòng Tài chính - Kế toán

Ủy viên

10

Trương Thị Thanh Thủy

Trưởng khoa Thương mại và Du lịch

Ủy viên

11

Lê Đức Doanh

Trưởng khoa Khoa học cơ bản

Ủy viên

12

Lê Trần Thanh Hiếu

Trưởng phòng Thanh tra KT&ĐBCL

Ủy viên

13

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Trưởng đại diện Văn phòng đại diện Văn phòng Bộ tại Đà Nẵng, Bộ Công Thương

Ủy viên, Đại diện BCT