sòng bạc ở việt nam website chính thức

Tổ chức

Ban giám hiệu

TS. Võ Hồng Sơn
HIỆU TRƯỞNG
TS. Nguyễn Tri Vũ
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
ThS. Trần Văn Sang
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
TS. Nguyễn Quý Nhẫn
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Thông tin chi tiết về Ban Giám hiệu:

Ban giám hiệu

Lĩnh vực công tác

Điện thoại

TS. Võ Hồng Sơn - Hiệu trưởng

Lãnh đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau: 
- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Bộ Công Thương, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và Hội đồng Trường về mọi hoạt động của Trường theo Quy chế tổ chức và hoạt động của sòng bạc ở việt nam ; theo Luật GDNN và Điều lệ trường Cao đẳng;
- Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác: Tài chính - Kế toán; Chiến lược phát triển; Thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng; Xây dựng và phát triển thương hiệu; Hoạt động quan hệ đối ngoại; Đào tạo, bồi dưỡng;
- Phụ trách hoạt động của các đơn vị: Phòng Tài chính-Kế toán; Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng;
- Đảm nhiệm vị trí chủ tịch các Hội đồng theo Điều lệ Trường Cao đẳng;
- Là chủ tài khoản, quyết định chi tiêu, sử dụng các nguồn tài chính của trường theo quy định của pháp luật, của Bộ Công Thương và Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường;
- Trực tiếp điều hành hoặc phân công Phó Hiệu trưởng khác đảm nhiệm mảng công việc của Phó Hiệu trưởng vắng mặt;
- Tham gia sinh hoạt tại phòng Tổ chức - Hành chính.

Điện thoại: 0236.3813919 (Line 121)

TS. Nguyễn Tri Vũ - Phó Hiệu trưởng

Lãnh đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:
- Giúp Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác: Tổ chức quản lý đào tạo; Công tác Thanh tra đào tạo; Công tác sinh viên, cựu sinh viên;
- Phụ trách hoạt động của các đơn vị: Phòng Đào tạo và các Khoa;
- Chủ tịch một số Hội đồng theo Điều lệ Trường Cao đẳng, do Hiệu trưởng quyết định;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự ủy quyền hoặc phân công của Hiệu trưởng;
- Tham gia sinh hoạt tại phòng Đào tạo.

Điện thoại: 0236.3759881 (Line 119)

ThS. Trần Văn Sang - Phó Hiệu trưởng

Lãnh đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:
- Giúp Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác: Tổ chức - cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; Thanh tra pháp chế; Thi đua khen thưởng; Chế độ chính sách; Mua sắm, sửa chữa, bảo trì CSVC - trang thiết bị; Phòng cháy chữa cháy; Lễ tân, khánh tiết các sự kiện của Trường; Công tác an ninh trật tự, cảnh quan, môi trường; phòng chống thiên tai; Phối hợp công tác với các tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên trong Nhà trường;
- Phụ trách hoạt động của các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Quản trị cơ sở vật chất;
- Chủ tịch một số Hội đồng theo Điều lệ Trường Cao đẳng, do Hiệu trưởng quyết định;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự ủy quyền hoặc phân công của Hiệu trưởng;
- Tham gia sinh hoạt tại phòng Quản trị cơ sở vật chất.

Điện thoại: 0236.3662069 (Line 118)

TS. Nguyễn Quý Nhẫn - Phó Hiệu trưởng

Lãnh đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:
- Giúp Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác: Hoạt động Khoa học, chuyển giao công nghệ; Công tác Thanh tra nội bộ, đảm bảo chất lượng; Phát triển chương trình đào tạo, tài liệu chuyên môn; Quan hệ hợp tác doanh nghiệp; Phụ trách công tác Công đoàn;
- Phụ trách hoạt động của các đơn vị: Phòng Thanh tra, khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Trung tâm Đối ngoại - Truyền thông - Tuyển sinh; Kiêm Trưởng phòng Khoa học và Công nghệ;
- Chủ tịch một số Hội đồng theo Điều lệ Trường Cao đẳng, do Hiệu trưởng quyết định;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự ủy quyền hoặc phân công của Hiệu trưởng;
- Tham gia sinh hoạt tại phòng Khoa học và Công nghệ.

Điện thoại: 0236.3811053 (Line 136)