sòng bạc ở việt nam website chính thức

Khoa Kế toán - Tài chính

Chức năng, nhiệm vụ

1.1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của khoa

1.1.1. Chức năng

Khoa là đơn vị quản lý hành chính và chuyên môn thuộc Trường; trực tiếp quản lý, tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục khác theo kế hoạch, quy định của Trường. 

1.1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của trường;

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành, nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa, bộ môn;

- Quản lý viên chức, người lao động và người học thuộc khoa, bộ môn theo phân cấp; Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; ngành, nghề đào tạo và thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho viên chức, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức và người, lao động thuộc khoa, bộ môn;

- Tổ chức đánh giá - viên chức, người lao động trong khoa, bộ môn và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường;

- Đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của khoa, bộ môn; Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của Hiệu trưởng;

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công của Hiệu trưởng;

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.

- Trực tiếp quản lý 2 bộ môn: Kế toán và Tài chính, với 4 ngành đào tạo: Kế toán doanh nghiệp, Tài chính ngân hàng, Kiểm toán và Bảo hiểm.

1.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của bộ môn

1.2.1. Chức năng

Bộ môn thuộc khoa là đơn vị chuyên môn thuộc khoa, trực tiếp thực hiện và chịu trách nhiệm về học thuật, đào tạo, hoạt động khoa học và công việc chuyên môn khác của các môn học, ngành hoặc nhóm ngành được Trường giao.

1.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Xây dựng, hoàn thiện bài giảng, giáo trình, tài liệu chuyên môn, tài liệu tham khảo liên quan đến nhóm môn học được Trưởng khoa và Hiệu trưởng giao;

- Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động đào tạo (giảng dạy, thực hành, thực tế, thực tập...) các môn học do bộ môn quản lý; Kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên trong bộ môn.

- Đề xuất và mời giảng viên thỉnh giảng các môn học do bộ môn phụ trách;

- Triển khai thực hiện hoạt động khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn của bộ môn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

- Đề xuất đào tạo, bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ; kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên của bộ môn và phát triển đội ngũ kế cận;

- Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn theo sự phân công của Trường và của khoa;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trường, khoa giao.

1.3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng khoa

Hội đồng khoa được thành lập theo Quyết định của Hiệu trưởng để tư vấn cho Trưởng khoa triển khai thực hiện các nhiệm vụ về:

- Chiến lược phát triển, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về tất cả các lĩnh vực công tác trong khoa;

- Quy hoạch cán bộ cho mỗi giai đoạn phát triển của khoa và lập kế hoạch hàng năm về biên chế, chỉ tiêu nhân sự của khoa;

- Xem xét, bổ sung và hoàn thiện chương trình đào tạo, chương trình môn học;

- Thẩm định các giáo trình, bài giảng phục vụ giảng dạy, tài liệu chuyên môn, các đề tài nghiên cứu khoa học, quy định sinh hoạt học thuật trong khoa; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ viên chức trong khoa;

- Xét duyệt các đề xuất về trang thiết bị phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và đào tạo của khoa.