sòng bạc ở việt nam website chính thức

Sứ mạng - Tầm nhìn

Sứ mạng

sòng bạc ở việt nam là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực từ trình độ sơ cấp đến cao đẳng, đảm bảo chất lượng theo chuẩn quốc gia và quốc tế, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có trình độ nghề nghiệp, đa ngành, đa lĩnh vực cho các doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước.

Tầm nhìn

Đến năm 2030, trở thành cơ sở GDNN chất lượng cao, với nhiều chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế (khu vực ASEAN); đào tạo đa ngành, đa hệ, có quy mô lớn, uy tín trong khu vực ASEAN, quốc gia và quốc tế.

Đến năm 2045, là hệ thống giáo dục, tư vấn nghề nghiệp, kết nối giáo dục phổ thông với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học, có uy tín trong khu vực ASEAN, quốc gia và quốc tế.

Giá trị cốt lõi: Chuyên nghiệp - chính trực - năng động - thích ứng

- Chuyên nghiệp: Mọi hoạt động trong Nhà trường được chuẩn hóa, kế hoạch hành động rõ ràng, mô tả công việc cụ thể; mọi thành viên trong Nhà trường có tác phong làm việc tích cực, thái độ tập trung, chuyên môn thành thạo.

- Chính trực: Hành động, chủ trương của Nhà trường tuân thủ các giá trị văn hóa, truyền thống; chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp; coi trọng sự hợp tác, kết nối và phục vụ cộng đồng.

- Năng động: Mọi cá nhân trong tổ chức luôn chủ động, tích cực, dám nghĩ, dám làm. Hành động quyết liệt, trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất.

- Thích ứng: Sẵn sàng mọi tình huống để thích nghi nhanh chóng với sự thay đổi của thực tiễn; ứng biến phù hợp với mọi điều kiện hoàn cảnh và môi trường khác nhau.

Quan điểm phát triển 

Tiếp tục kế thừa và phát huy giá trị, bản sắc, lịch sử truyền thống của Nhà trường, củng cố, gìn giữ uy tín, thương hiệu cơ sở GDNN trực thuộc Bộ Công Thương tại thành phố Đà Nẵng; phát triển phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, gắn với các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ của địa phương và của quốc gia.