sòng bạc ở việt nam website chính thức

Tổ chức

Đoàn thanh niên

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

I

BTV Đoàn trường

1

Phan Đức Hậu

Bí thư Đoàn trường

0934885457

2

Nguyễn Ngọc Thứ

Phó Bí thư Đoàn trường

0932289816

3

Phan Hoàng Lê

Ủy viên BTV

0973515808

4

Nguyễn Thanh Phương

Ủy viên BTV

0905773490

5

Nguyễn Thị Khuyên

Ủy viên BTV

0905868030

II

Bí thư các LCĐ (Liên chi đoàn)

1

Nguyễn  Thị Thùy Trang

Bí thư LCĐ Khoa   

KT-TC

0973823722

2

Hồ Thị Ngọc Phượng

Bí thư LCĐ Khoa QTKD

0905519419

3

Nguyễn Thanh Phương

Bí thư LCĐ Khoa TM&DL

0905773490

4

Bùi Anh Thư

Bí thư LCĐ Khoa NN

0905094364

Chức năng, nhiệm vụ:

- Đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, thanh niên đang công tác, học tập tại Trường cao đẳng Thương mại.

- Tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên tại trường nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh của trường và  địa phương.

- Phối hợp với Hội Sinh viên tổ chức các chương trình hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học,các khóa học huấn luyện kỹ năng, các chương trình văn hóa thể thao nhằm giúp sinh viên nâng cao kiến thức và hoàn thiện nhân cách sinh viên.

- Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể, tổ chức kinh tế ‐ xã hội thực hiện tốt công tác thanh niên, chăm lo xây dựng Đoàn, tích cực xây dựng cơ sở Đoàn,Hội, tham gia xây dựng,bảo vệ Đảng và chính quyền.