sòng bạc ở việt nam website chính thức

Phòng quản lý Khoa học và ĐBCL

Chức năng, nhiệm vụ

1.1. Chức năng

Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng chuyển giao công nghệ; thanh tra, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp; công tác thiết lập hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng; công tác cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng.

1.2. Nhiệm vụ

Xây dựng, phát triển, quản lý CTĐT, tài liệu chuyên môn; Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến - cải tiến kỹ thuật; Quản lý khai thác tư vấn và chuyển giao công nghệ đề tài, đề án khoa học và các hoạt động khoa học liên quan; Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng; triển khai tự đánh giá cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo; đối sánh, so chuẩn để cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

1.3. Nhân sự

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Quý Nhẫn

Phó Hiệu trưởng phụ trách phòng

2

Đặng Thị TườngVy

Phó Trưởng phòng

3

Nguyễn Thị HoàngPhương

Chuyên viên

4

Phan Thị Hoàng

Chuyên viên

5

Trương Thị ThanhThủy

GV kiêm nhiệm