Danh sách thi KTMH HK1, 2023-2024 (42QH1.2)

Danh sách thi KTHP HK1, 2023-2024 (42QH1.2) (Xem ở file đính kèm).

Chú ý: Học sinh có mặt trước phòng thi 15 phút, mang theo Thẻ HS/Giấy tờ tùy thân có ảnh để xuất trình khi vào phòng thi.

File đính kèm
Tập tin: Danh sách thi KTMH HK1, 2023-2024 (42QH1.2)